ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ бр. 50 от 23.06.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 50/23.06.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Светла Йорданова Христова

  • Зала
    -