ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Доц. д-р Оксана Минаева

Доц. д-р Оксана Минаева

e-mail: oksanaminaeva@hotmail.com

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: средновековно българско изкуство

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: изкуство на народите на Великото преселение, ранносредновековно изкуство на Западна Европа, византийско изкуство, изкуство на Евразийската степ и Средна Азия през ранното средновековие, изкуство и култура на Скандинавия през първото хиладолетие.

 

Възможности за експертиза в областта на: средновековно българско изкуство.

 

Преподавателски интереси в областта на: средновековно българско изкуство, средновековно изкуство на Европа, византийско изкуство.

 

Образование:  

2007 г.  – доцент на НБУ

1997 г.  – ст.н.с. II степен – Свидетелство за научно звание с протокол 13, No 12/от 18.06.1997 г. от ВАK

1988 г.–  Диплома за образователната и научна степен “доктор” с протокол No 17479/23.03.1988 от ВАK

1983 г.– специалност изкуствознание, ВИИИ "Николай Павлович" (днес Национална художествена академия)

 

Участие в национални и международни проекти:

2012  г. – ръководител на проект "Скандинавия и Балканите: връзки и взаимодействие с Византия и Източна Европа през първото хилядолетие" - международна научна конференция 25-27 септ.2012,  финансирана от Централен фонд за стратегическо развитие и Магистърски факултет при НБУ.

 

По-важни публикации:
Книги:

Минаева, О. Мадарският конник. София, 1991.

Minaeva, O. From Paganism to Christianity: Formation of Medieval Bulgarian Art . Peter lang Verlag, 1996.

Маразов, И., Шалганова, Т., Минаева, О. Кръстопът на култури. Летера, 2009.

Minaeva O. Bulgarian Parallels to Oriental Finds of Metalwork from Birka, Летера, 2012.

Minaeva, O., Holquist, L. (Eds.) Scandinavia and the Balkans: Cultural Interactions with Byzantium and Eastern Europe in the First Millennium A.D. Cambridge Scholars Publishing, 2015.

 

Статии:

Минаева, О. За значението на сцените върху кани Nо 2 и Nо 7 от съкровището от Надьсентмиклош, - Проблеми на изкуството. София, 1987, Nо 4, 40-43.

Минаева, О. Мотивът "медното гумно" в прабългарската история, митология и епос. -Проблеми на изкуството, София, 1996, N 4. 27-32.

Минаева, О. Съдовете с животински глави No13 и No 14 от съкровището от Надьсентмиклош: форма, функция, семантика и художествени традиции. - Проблеми на изкуството, София, 2002, No 1, 18-28.

Минаева, О. За ролята на хазарите в контактите на Първото българско царство с ранноислямското изкуство. – В: Българи и хазари VI-X в., ТаНаКра, София, 2002. 17-29.

Минаева, О. Съкровищницата като микрокосмос и символ на държавността (според исторически сведения и културни реликти от периода на Великото преселение на народите). Сборник от научна конференция “Съкровището”, - МИФ 10, 2005, НБУ, София, 193-204.

Минаева, О. Тронът в царската идеология и обредност на прабългарите. - МИФ 12, НБУ, София, 2007, 187-218.

Минаева, О. Ранносредновековното българско изкуство и Пътят на коприната: бележки към проблематиката и изследванията в българската наука. – МИФ  15, НБУ, София, 2010, 106-132.

Минаева, О. Преславското златно съкровище: пресечна точка на Изтока и Запада в края на първото хилядолетие сл. Хр.  – В: Годишник  ‘2010 Научни изследвания,  Нов български университет, 2010, 177-227.

Минаева, О. Sasanian Legacy and Bulgarian Metalwork of the 7th-10th Centuries. – В: Древните българи – дискусията продължава. Съставител и редактор Цветелин Степанов, (на бълг. иангл. език), Издателство ТанграТанНакРа, 2014.

Минаева, О. Културни контакти между Скандинавия и Балканите: поглед върху проблематиката в научните изследвания. - В: Между образа и текста. Cборник посветен на доцент Ружа Маринска. Съставители д-р Анжела Данева, д-р Владимир Димитров. Издателство на НБУ, 2014.

Минаева, О. Консекрационни ритуали в царската идеология на езическите българи. - В: Изкуство и идеология.Сборник в чест на проф. Иван Маразов, Издат. на СУ, 2012, 536-559.

 

Minaeva, O. The Court art at Preslav and the Byzantine Influence. - Byzantinska Salskapet. Bulletin, Uppsala, 1992, No10.

Minaeva, O. The East and the Formation of Early Medieval Bulgarian Art VIIth-Xth cc., Bulgarian Historical Review, Sofia, 1995, 4, 91-105.

Minaeva, O. Cup rites and Iconography in Pagan Bulgarian Culture. Art in Bulgaria, N 33-34, Sofia, 1996, pp. 2-5.

Minaeva, O. The Cup of Sivin from Preslav, Bulgaria. Laborativ Arkeologi, Journal of Nordic Archaeological Science, N 9, 1996, 89-95.

Minaeva, O. The sword from MMA and the dispersion of the granulation style in the 6th-7th c. - Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st century: A Bulgarian-American Perspective. 6th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia 2000, рр.160-171.

Minaeva, O. On Some Peculiarities of the Shape and Decoration of the Vessels from the Vrap Тreasure. Проблеми на изкуството, София, 2001, N 4, рр.13-22.

Minaeva, O. A dancing warrior or a female goddess cult object? Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст.- В: Материалы тематической научной конференции. СПб — 16-19 декабря 2008 г. Ред. Д. Савинов, В. Седых, // СПб: 2008. 193-197.