ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

e-mail: valentina.ganeva@gmail.com

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:  изкуство на европейския авангард

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  музеология,  история на изкуството, история на културата, антропология

Възможности за експертиза в областта на:  изкуство на европейския авангард

Преподавателски интереси в областта на:  история на изкуството, музеология, изкуство на Северния ренесанс, изкуство на предколумбова Америка

Образование:  

2009 г. хабилитация на тема “Маска и ритуалност в изкуството на ранния европейски авангард”, Институт за изследване на изкуството при БАН, ВАК

2005 г. докторска дисертация на тема „Тоталното произведение на изкуството. Модерно и традиционно в творчеството на Йоханес Итен“, ВАК

1981 г. изкуствознание, Хумболдт университет (Берлин)

 

Членство в организации:

ИКОМ;

Член на редколегията на журнал МИФ, издание на Департамент Изкуствознание и история на културата, НБУ; 

Член на редколегията на Студии Културно-историческо наследство, издание на Музея на НБУ

 

Участие в национални и международни проекти:

2012 – 2016 г- Международен проект „ Eurovision Museums Exhibiting Europe ” (ЕМЕЕ), финансиран от програма „Култура“ на ЕС

2006 г. Национален научен проект на НБУ КИН-1012-2006 „LE MUSÉE EST MORT? VIVE LE MUSÉE!” (Научно-образователна инфраструктура „Музейна мрежа”), МОН

2008 г. Национален научен проект на НБУ INZ01/0114 “Хетеротопия на природните ресурси ”, МОН

 

По-важни публикации:

Тоталното произведение на изкуството. Монографии 4 МИФ, София, 2006.

Черното в живописта на авангарда. - Проблеми на изкуството, 3, 2003, с. 3 7-47.

“Композиция от две теми-форми” – Българско музикознание, 2, 2006, с. 74-86.

 

Цвят и звук І – сп. Везни, 2/2007, с. 34-41.

Цвят и звук ІІ – сп. Везни, 3/2007, с. 21-30.

Пространството на ритуала. Баухаус. – МИФ-12. Обредът. С. 2007, с. 331-358.

Маската на авангарда.Тайнствената сянка на Джорджо де Кирико. - Изкуствоведски четения, С., ИИ БАН 2008 г., (Конференция, 15-17 май 2008 г.), с. 131-135.

“Всеки човек е отделен космос” – Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Т.Ив. Живков, Бургас 2009, Издателство «Бряг», с. 158-176.

«Шрифтовите картини» в авангарда. - 60 години изкуствознание в БАН. С., ИИ БАН 2009, с. 212-222.

Автопортрет и маска в модерното изкуство. – Маскарадът и времето. Сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на 18 Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2009”. Перник 2009, Аргус, с. 51-64.

Певецът на Бах. – В: THRACIA XVIII. In memoriam Alexandri Fol, Center of Thracology, BAS, Sofia 2009, p.99-110.

Експозициите като музейна работилница на Музея на НБУ. –Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей. Функции и стратегии. Сборник от научна конференция уъркшоп, 5 и 6 юни 2009 г. ИМ Хасково. Издателство «Захарий Стоянов», С. 2010, с. 13-19.

Ритуал и маска в авангарда. – В: доц. д-р Ирена Бокова (Съст. и ред.) Градът - социални трансформации и културни практики. Годишник на департамент "Антропология", том 4, 2010. http://ebox.nbu.bg/apl2010/index.php?p=14

"Пръстен, кръг, венец". За времето в ритуалността на на Баухаус. - МИФ - 15 Юбилеен,  София 2010, 164 – 189

Клоунадата в българското изкуство на 1960-те – 1970-те години на ХХ век. –

Изкуствоведски четения 2010, С., ИИИ БАН 2011 г., с. 329-335

Назад към началото. – VARIA THRACICA. Studia in honorem Mariae Čičikova. София

2011, Академично издателство „Марин Дринов”, 276-284

Интересът кам ритуалността в българското изкуство на 70-те г. на ХХ век. – Изкуство и идеология. София 2012, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 308-329

Памет, прадеди. Генеалогията като маска в българското изкуство от 60-тe и 70-тe г. на ХХ век. - Везни, бр. 9 2012, с.70-86

Маска и маскарад в българското изобразително изкуство от 60-те и 70-те години на ХХ век. – Пътят на маскарада. Сборник доклади от научната конференция, проведена в рамките на ХХІ Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2012”. Перник 2013, Аргус, с. 108-121

За духовното в изкуството на авангарда. – Между образа и текста. Сборник в чест на доц.  Ружа Маринска, Издателство на НБУ, ISBN: 9789545358074, С. 2014, с.

Музеят – хранилище, лаборатория или сцена? Изследвания и проекти. - „Виж кой говори: Комуникационни и интерпретационни модели в музея“, ИЕФЕМ - БАН, съст. проф. д.изк. Л. Пейчева и гл.ас. д-р С. Казаларска, Академично издателство "Проф. М. Дринов", С. 2014, с. 204-216

 

Обществена дейност:

От юли 2012 г. ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“

От юли 2009 г. изпълнява функциите на ръководител на Музея на НБУ