ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова

 

Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова е щатен преподавател по изкуствознание в НБУ от 2010 г., от юли 2012 г. – ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“, а от юли 2009 г. изпълнява функциите на ръководител на Музея на НБУ. Завършва висшето си образование в Хумболтовия университет (Берлин), специалност „Изкуствознание“, през 1981 г. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Тоталното произведение на изкуството. Модерно и традиционно в творчеството на Йоханес Итен“. През периода 1981–2011 г. работи последователно като проучвател, научен сътрудник и старши научен сътрудник ІІ степен в Института за изкуствознание при БАН. Хабилитира се през 2010 г. От 1997  до 2010 г. е хоноруван преподавател към департамент „История на културата“ в Нов български университет, а от 2004 г. до сега е хоноруван преподавател в Националната художествена академия, София.

 

Доц. Ганева-Маразова е редактор на сп. „Проблеми на изкуството“, орган на Института за изкуствознание, БАН (1992–2004), член на редколегията на поредица МИФ, издание на Департамент „История на културата“, НБУ, член на редколегията на „Студии културно наследство“, издание на Музея на НБУ, член на ICOM (The International Council of Museums)

 

Изследователските й интереси включват изкуство и култура на европейския авангард от началото на ХХ век, музеология, модерно изкуство музеология, антропологични подходи в изкуствознанието. Доц. д-р Валентина Ганева-Маразова има богат изследователски опит, участвала е в редица индивидуални и колективни изследователски проекти, български и международни, сред които:

 

  • Национален научен проект, договор КИН-1012 „Lemuséeestmort? Vivelemusée!” (Научно-образователна инфраструктура „Музейна мрежа”) по “Study on national historic and culture legacy as a part of European culture heritage and advanced methods for preserving”. Ръководител Т. Шалганова. Участие като административен директор.
  • Национален научен проект INZ01/0114 „Хетеротопия и природни ресурси“, договор ДО 02-79/12.12.2008, по Конкурс „Интегрирани научни центрове в университетите” на МОН. 2008-2010. Ръководител проф. И. Маразов. Участие като координатор на образователните дейности.
  • Международен проект „Евровизия – музеи, представящи Европа” (ЕМЕЕ), финансиран от програма „Култура на ЕС (2012- 2016). Кординатор на проекта: проф. Сузан Поп ( Катедра по дидактика на историята към Университета в Аугсбург). Партньори в проекта: Университетът Paris-EstCréteil (Франция), Университетът Degli Studi Roma Tre (Италия), Националният исторически музей (България), Националният археологически музей (Лисабон, Португалия), Националният музей за съвременна история (Любляна, Словения), Асоциацията за изкуства „Монохром” (Виена, Австрия), както и Ателие „Брюкнер“ (Щутгарт, Германия), ръководено от проф. Уве Брюкнер.(Вж. „ЕвроВизия. Музеите представят Европа”). Участва като научен ръководител от българска страна.

 

Автор е на значим брой научни публикации, сред които „Тоталното произведение на изкуството“. Монографии 4 МИФ, София, 2006; Цвят и звук І и ІІ в сп. „Везни“; Пространството на ритуала. Баухаус; Маската на авангарда. Тайнствената сянка на Джорджо де Кирико; „Шрифтовите картини“ в авангарда; „Автопортрет и маска в модерното изкуство“; „Певецът на Бах”; „Експозициите като музейна работилница на Музея на НБУ“; „Ритуал и маска в авангарда“; „Пръстен, кръг, венец“. „За времето в ритуалността на Баухаус“; „Клоунадата в българското изкуство на 60-те – 70-те години на ХХ век“; „Назад към началото“; „Памет, прадеди. Генеалогията като маска в българското изкуство от 60-те и 70-те години на ХХ век“; „Интересът към ритуалността в българското изкуство на 70-те г. на ХХ век“; „Маска и маскарад в българското изобразително изкуство от 60-те и 70-те години на ХХ век“.

 

 

За контакт:

 

корпус 2, офис 612

тел.: 02/8110 559, в. 26124

е-mail: valentina.ganeva@gmail.com